Statut Stowarzyszenia

csoz znakSTATUT STOWARZYSZENIA CHEŁMSKA STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt” i działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto Chełm.

§3.

  1.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  2.  Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i spełnia wymagania określone w art. 20 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd i Komendanta Głównego inspektoratu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym profilu działania.

§5.

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej Członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać
pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaków graficznych oraz loga według uchwalonych przez Zarząd wzorów i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II.
CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7.


I. CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i ekologii.

2. Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.

3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy.

4. Ochrona i otaczanie opieką wszystkich zwierząt skrzywdzonych porzuconych oraz zagubionych.

5. Propagowanie edukacji ekologicznej i pro zwierzęcej.

6. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.

7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.

8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.

9. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.

10. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

II. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA:

1. Powołanie Komendanta i zastępcę Komendanta Inspektoratu Głównego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, jako organu interwencyjnego i kontrolnego w Stowarzyszeniu.

2. Prawa i obowiązki Inspektoratu Głównego określa regulamin wewnętrzny, który zatwierdza Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

3. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.

4. Wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi inicjowanie działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt.

5. Ujawnianie i ściganie wspólnie z Policją, Strażą Miejską, i organizacjami sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu.

6. Kontrola dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie oraz w miejscach pobytu zwierząt.

7. Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw
przeciwko zwierzętom.

8. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów oraz
rozporządzeń Ustawy o Ochronie Zwierząt.

9. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw
zwierząt, jako pokrzywdzonego.

10. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, wolontariuszy, osób opiekujących się
zwierzętami, współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz pozostałych zainteresowanych tematyką Ochrony Zwierząt.

11. Opiniowanie aktów prawnych związanych z ochroną zwierząt i przyrody.

12. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, środowiska naturalnego,
współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych związanych ze zwierzętami.

13. Działalność edukacyjna.

14. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu propagowanie ochronę środowiska i humanitarne traktowanie
zwierząt.

15. Przeprowadzanie zbiórek publicznych funduszy i karmy, aukcji na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym
zakresie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
•Członków Zwyczajnych
•Członków Wspierających
•Członków Honorowych

2. Członkiem Zwyczajnym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie kraju przyjęty
na podstawie złożonej deklaracji popartej rekomendacją 2 członków stowarzyszenia.

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia
deklaracji.

4. Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członka.

§ 9

1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna, prawna lub instytucja zainteresowana statutową działalnością
Stowarzyszenia, która zobowiąże się do wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia stałej kwoty w pieniądzu lub wsparcie materialne
na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek Wspierający zostaje przyjęty na podstawie złożonej deklaracji.

3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa Członka
oraz czynnego i biernego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu.

4. Członek Wspierający może działać za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 10

1. Członkostwo Honorowe nadaje Zarząd na wniosek Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym
dla Stowarzyszenia.

2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego chyba,
że jest on jednocześnie Członkiem Zwyczajnym i ponad to jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 11

1. Członek Zwyczajny ma prawo do:
czynnego i biernego wyboru do Władz Stowarzyszenia, przy czym to prawo nabywa po trzymiesięcznej przynależności.
korzystania z pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia.
zgłaszania wniosków i postulatów.
reprezentowania Stowarzyszenia na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek do:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
uczestniczenia w walnych zebraniach członków.
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
regularnego opłacania składek.

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
śmierci członka.
dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do  Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu
wykluczenia przez Zarząd:
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający pięć miesięcy
z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Zarządu,
ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

§14

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§15
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§16
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA
§17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

4. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

1. uchwalenie zmiany statutu

2. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

6. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Zarządu

7. uchwalenie regulaminu wewnętrznego Inspektoratu Głównego.

ZARZĄD

§19

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 osób, w skład Zarządu wchodzi
Prezes
Zastępca Prezesa
•Sekretarz
Skarbnik

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w Jego imieniu
5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
6. zwoływanie walnego zebrania
7. kontrola działalności Inspektoratu Głównego.

§20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:
Przewodniczący komisji
•Zastępca przewodniczącego
Sekretarz komisji

2. Komisja Rewizyjna jest wybieralna przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
kontrola podejmowanych uchwał przez Zarząd
kontrola sprawozdań rocznych składanych przez Zarząd
kontrola wywiązania się przez Zarząd z nałożonych na Zarząd obowiązków przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

7. Sprawozdanie z przebiegu prac Komisji Rewizyjnej, przekłada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 21

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe, składki członkowskie oraz inne ustalone
b) opłaty
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Stowarzyszenia
d) dotacje
e) darowizny, zapisy i spadki
f) wpływy z działalności statutowej
g) dochody z ofiarności publicznej
h) dochody z działalności gospodarczej

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie bankowym lub w kasie podręcznej Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być kwitowane dokumentem KP i po uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone, co miesiąc do kasy lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 22

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

2. Działalność Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna i odpłatna

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – 01.62.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z

5. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 23

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy wszystkich Członków Zarządu w tym Skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

UdostępnijShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrPrint this pageShare on Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *