REGULAMIN INSPEKTORATU CHEŁMSKIEJ STRAŻY OCHRONY ZWIERZĄT

§1

1. Patrol Interwencyjny zwany dalej Inspektoratem Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt powołany jest w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt. 2. Działania Inspektoratu Głównego Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt finansowany jest z zasobów Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt lub zasobów własnych w obliczu działań wywołanych koniecznością wyższą.
3. Inspektorat Główny Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt stanowi:

 • a) Komendant powołany przez Zarząd CSOZ,
 • b) Zastępca Komendanta CSOZ
 • c) Nieetatowi Inspektorzy, którzy podpisują stosowne umowy z Zarządem Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt.

4. Komendant Inspektoratu Głównego w porozumieniu z Zarządem CSOZ powołuje i odwołuje Zastępcę Komendanta.
5. Komendant, Zastępca Komendanta oraz wszyscy Inspektorzy działają w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt.
6. Zarząd Stowarzyszenia nadzoruje pracę Inspektoratu Głównego.

§2

1. W skład jednostki organizacyjnej Inspektoratu Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt wchodzą:

 • a) Komendant Inspektoratu Głównego Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt,
 • b) Z-ca Komendanta Inspektoratu Głównego Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt,
 • c) Komendant Inspektoratu Terenowego Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt,
 • d) Starszy Inspektor Chełmskiej Straży ochrony Zwierząt,
 • e) Inspektor Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt,

§3

1. Na Inspektora CSOZ może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • a) posiada pełne prawa cywilne i obywatelskie,
 • b) posiada dobry stan zdrowia,
 • c) ukończyła szkolenie,
 • d) zdała egzamin na Inspektora Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt.

2. Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ wraz z jego Zastępcą mogą nadać stopień Inspektora CSOZ na warunkach specjalnych, po uzgodnieniu z Zarządem CSOZ.

3. Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ lub jego Zastępca może odwołać Inspektora CSOZ, Inspektor nie wykonuje zadań zgodnie z Regulaminem, lub nie jest aktywny, przez co najmniej 3 miesiące.

4. Inspektor może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji bezpośredniemu przełożonemu.

§4

1. Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ oraz jego Zastępca działają na terenie całego kraju, nadzorując pracę wszystkich Inspektorów. Podlegają im wszyscy Komendanci Inspektoratów Terenowych.

2. Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ wraz z jego Zastępcą w związku z działaniem służbowym Inspektoratu wydają: zarządzenia, dekrety, ustanawiają przepisy wewnętrzne, regulaminy oraz opracowują wzory mundurów i dokumentów niezbędnych w działaniach Inspektorów CSOZ.

3. Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ lub jego Zastępca może podjąć wszelkie czynności należące do zadań Inspektoratu.

§5

1. Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ wraz z jego Zastępcą powołuje Inspektoraty Terenowe w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt.

2. W strukturach terenowych jednostek Inspektoratu CSOZ Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ wraz z jego Zastępcą powołują i odwołują Komendanta Inspektoratu Terenowego CSOZ.

3. Komendant Inspektoratu Terenowego jest przełożonym wszystkich Inspektoratów na terenie jego działania.

4. Obszar Inspektoratu Terenowego wyznacza Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ wraz z jego Zastępcą.

§6

1. Komendant Inspektoratu Terenowego CSOZ kieruje działalnością na terenie właściwego mu Inspektoratu CSOZ poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń oraz formowanie wytycznych zgodnie z określonymi zadaniami dla podlegających mu Inspektoratów CSOZ.

2. Komendant Inspektoratu Terenowego CSOZ może podejmować wszelkie czynności należące do zadań Inspektoratu na terenie właściwego mu Inspektoratu Terenowego.

3. Inspektor za zgodą swojego przełożonego, po skoordynowaniu działań z Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ lub jego Zastępcą, może podjąć działania służbowe poza przydzielonym terenem.

4. Komendant Inspektoratu Terenowego CSOZ nie wykonuje czynności zastrzeżonych dla Zarządu CSOZ określonych w statucie.
UPRAWNIENIA INSPEKTORA LUBELSKIEJ STRAŻY OCHRONY ZWIERZĄT

§7

1. Inspektor Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt ma prawo współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przepisach wykonawczych do Ustawy.

2. Inspektor CSOZ ma prawo wykonywać rolę pokrzywdzonego tj.
uczestniczyć w postępowaniach przygotowawczych oraz występować przed sądem, jako oskarżyciel posiłkowy lub oskarżyciel publiczny.

3. Inspektor CSOZ może składać wniosek o odebranie zwierzęcia na okres czasowy w przypadku, gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta.

4. Inspektor CSOZ Zwierząt w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

5. Inspektor CSOZ w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, ma prawo stwierdzić potrzebę jego uśmiercenia.

6. Inspektor CSOZ ma bezwzględny obowiązek we wszystkich swoich działaniach, kierować się zasadami wynikającymi z postanowień Statutu Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt, Regulaminu oraz z zachowaniem etyki i współpracy międzyludzkiej.

ZADANIA INSPEKTORATU CHEŁMSKIEJ STRAŻY OCHRONY ZWIERZĄT

§8

1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o ochronie zwierząt oraz przepisach wykonawczych do Ustawy.

2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w tworzeniu prawa oraz wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt.

3. Podejmując działania dotyczące wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestniczenie.

4. Krzewienie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.

5.Współpraca w zakresie realizacji zadań Inspektorskich z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

6. Kontrola warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach, gdzie przetrzymywane są zwierzęta.

7. Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt.

8 . Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.

9. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, wspólne z Policją , Strażą Miejską, Izbą Celną oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami.

10. Kierowanie wniosków do organów ścigania organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.

11. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego.

12. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

13. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla Inspektoratów, patroli interwencyjnych, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt oraz innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych.

14. Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie akcji ratownictwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego spowodowanego atakiem dzikich, niebezpiecznych i agresywnych zwierząt.

15. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego względem osób znajdujących się w zagrożeniu ze strony zwierząt.

16. Udział w akcjach związanych z ratowaniem życia , zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przed zwierzętami, organizowanych przez inne podmioty.

17. Opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami.

18. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.

19. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej.

20. Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunki do zwierząt.

21. Organizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych, szkoleń, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.

22. Organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska humanitarnego traktowania zwierząt.

23. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi , instytucjami edukacyjno – wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

24. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.

25. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

26. Realizacja programów zapobiegających bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez sterylizację, kastrację oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

27. Realizacja programów identyfikacji i rejestracji zwierząt.

28. Organizowanie, przeprowadzanie oraz opiniowanie akcji wyłapywania zwierząt.

29. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1 – 28, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

§9

1. Inspektor CSOZ jest zobowiązany do podejmowania działań określonych w Regulaminie bezzwłocznie, kierując się zasadą bezstronności, obiektywizmu oraz poszanowania prawa.

2. Inspektor CSOZ przy wykonywaniu swoich czynności służbowych jest osobą niezależną, kierującą się tylko zasadami prawnymi, statutowymi i regulaminowymi oraz wytycznymi przełożonego.

3. Dokumentację niezbędną do działania Inspektoratów CSOZ opracuje Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ wraz z jego Zastępcą, zatwierdzoną przez Zarząd CSOZ.

§10

1. Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ wraz z jego Zastępcą określają zasady podejmowania interwencji oraz zasady sprawozdawczości dla podległych Inspektorów, ustanawiają wzór identyfikatora, pieczęci i umundurowania Inspektora CSOZ oraz zasady postępowania z nimi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Punkt 1 realizowany jest pod nadzorem Zarządu Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

&11

1. Inspektor CSOZ odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za nierespektowanie Statutu Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt i Regulaminu Inspektoratu Głównego Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt, przepisów prawa oraz zarządzeń i poleceń wydanych przez przełożonego w ramach zadań Inspektoratu CSOZ.

2. Inspektorzy CSOZ mogą otrzymać następujące kary dyscyplinarne za uchybienia w pracy Inspektora CSOZ:

 • a) upomnienie ustne,
 • b) naganę na piśmie,
 • c) zawieszenie w czynnościach służbowych na okres do 6 miesięcy,
 • d) odwołanie Inspektora ze stanowiska i przeniesienie go na niższe stanowisko funkcyjne,
 • e) pozbawienie uprawnień Inspektora.

3. Kary dyscyplinarne, upomnienie ustne, upomnienie z wpisaniem do akt oraz naganę wymierza bezpośredni przełożony. Ukaranemu przysługuje odwołanie do Zarządu CSOZ w ciągu 7 dni od daty wymierzenia kary, zachowując drogę służbową. Od podjętego przez Zarząd CSOZ postanowienia nie przysługuje odwołanie.

4. Karę zawieszenia w czynnościach służbowych może wymierzyć Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ lub jego Zastępca na wniosek bezpośredniego przełożonego Inspektora CSOZ z zachowaniem drogi służbowej. Ukarany może odwołać się od wymierzonej kary do Zarządu CSOZ w ciągu 14 dni zachowując drogę służbową odwołania.

5. Karę odwołania ze stanowiska Inspektora CSOZ może wymierzyć Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ lub jego Zastępca. Ukarany może odwołać się od wymierzonej kary do Zarzadu CSOZ z prośbą o ponowne rozpatrzenie w ciągu 14 dni zachowując drogę służbową odwołania. Odrzucenie zażalenia przez Zarząd CSOZ nie podlega potwornemu zaskarżeniu.

WYRÓŻNIENIA

&12

1. Inspektorzy CSOZ mogą otrzymywać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • – dyplom uznania Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ,
 • – dyplom uznania Komendanta Inspektoratu Terenowego,
 • – dyplom Zarządu CSOZ
 • – awans na wyższy stopień funkcyjny
 • – nagrodę rzeczową

2. Wyróżnienia przyznawane są na wniosek Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ, Zastępcy Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ lub Komendanta Inspektoratu Terenowego po zatwierdzeniu przez Zarząd CSOZ.

STOPNIE I FUNKCJE INSPEKTORATU CHEŁMSKIEJ STRAŻY OCHRONY ZWIERZĄT

&13

1. Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ oraz Zastępca Komendanta Inspektoratu Głównego CSOZ posiadają oznaczenie: cztery złote rozety na pagonach munduru

2. Komendant Inspektoratu Terenowego posiada oznaczenie: trzy złote rozety na pagonach munduru.

3. Stopnie Inspektorskie w ramach struktury organizacyjnej CSOZ związane są z doświadczeniem Inspektorów. Ustanawia się następujące stopnie Inspektorskie i oznaczenia:

 • – Starszy Inspektor CSOZ – dwie złote rozety na pagonach munduru
 • – Inspektor CSOZ – jedna złota rozeta na pagonach munduru

4. Inspektor legitymuje się legitymacją służbową oraz w uzasadnionych przypadkach posługuje się pieczęcią firmową.

5. Inspektor występujący podczas wykonywania czynności służbowych może występować w umundurowaniu galowym lub interwencyjnym. Zasady Użycia i postępowania z umundurowaniem określone SA w załączniku nr 1 do Regulaminu.

&14

Regulamin wchodzi w życie na podstawie jednomyślnego przegłosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt, dnia 22.10.2013


1. Zgłoszone przypadki muszą być ewidencjonowane wyłącznie w księdze zgłoszeń i na kartach interwencji

2. Karty interwencji muszą być wpinane chronologicznie do odpowiednich segregatorów, które gromadzone są rocznikami.

3. Zgłoszona sprawa winna być rozpatrzona bezzwłocznie i zakwalifikowana do dalszego postępowania.

4. Na wszelkie skargi zgłoszone na piśmie należy odpowiedzieć w przeciągu 14 dni od otrzymania.

5. Sprawa zamknięta może być wznowiona, o ile zajdą nowe okoliczności, lub na wniosek Inspektora. W takim wypadku należy zaznaczyć na karcie interwencji pierwotny numer tej interwencji

6. Inspektor nie ma prawa ujawniać źródła informacji o sprawie osobie kontrolowanej.

7. Interwencje wykonywane są według kolejności zgłoszeń lub według stopnia ważności.

8. Zgłoszenie anonimowe jest rozpatrywane tylko w sprawach przestępstw określonych w art. 6 ust. 2 Ustawy o Ochronie Zwierząt

9. Mimo nieobecności właściciela lub osoby kontrolowanej upomnienie może być wystawione zaocznie, wyłącznie w przypadkach absolutnej pewności nieprawidłowości związanych z dobrostanem zwierząt.

10. Uczestniczenie w sprawach karnych, które prowadzi Inspektor w sądzie jest obowiązkowe.

11. Inspektor ma obowiązek zakończyć sprawę, którą podjął. Jeżeli z różnych przyczyn nie może, winien wskazać innego Inspektora, który zakończy sprawę w jego imieniu.

12. W każdej interwencji dobro zwierzęcia musi być priorytetowe

13. Podczas wystawiania upomnienia, wyznaczony termin poprawy warunków bytowych podlega wymiarowi do 14 dni.

14. Interwencje telefoniczne również podlegają ścisłej ewidencji.

15. Interwencja przyjęta nie może zostać niewykonana.

16. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia zwierzęcia Inspektor może zastosować szczególne środki działania zgodne z prawem i Ustawą o ochronie zwierząt.

17. Inspektor prowadzący i towarzyszący w interwencji ma obowiązek powtórnego sprawdzenia w terminie do 30 dni, czy nałożone obowiązki poprawy warunków bytowych zawarte w upomnieniu zostały wykonane. Jeżeli nie, powstaje obowiązek zgłoszenia zaniedbań do właściwego sądu, m.in., jako wykroczenie zaniedbania w chowie.

18. Wszystkie kontrole interwencyjne muszą być dokumentowane zdjęciami oraz podpisem osoby kontrolowanej na protokole z kontroli.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wszyscy Inspektorzy CSOZ oraz Komendant Inspektoratu terenowego CSOZ są zobowiązani do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego pozyskać od podległych Inspektor CSOZ karty interwencji za miesiąc ubiegły i przesłać dane do Komendanta Inspektoratu Głównego CSOZ lub osoby odpowiedzialnej za archiwizowanie dokumentów w terminie nieprzekraczalnym do 15-go dnia kolejnego miesiąca.

2. Komendant Inspektoratu Terenowego CSOZ ma obowiązek przesłać dane statystyki interwencji do Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20-go każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc ubiegły.

3. Inspektor CSOZ jest zobowiązany do rozliczenia wykonanych działań interwencyjnych na bieżąco do swojego przełożonego oraz jednocześnie, w formie elektronicznej na wskazane konto email.

MUNDUR

1. Inspektor CSOZ winien nosić mundur zawsze podczas pełnienia obowiązków służbowych

2. Mundur należy zachować zawsze w stanie schludnym i czystym oraz nie wolno dokonywać w nim żadnych zmian

3. Mundur Inspektora CSOZ, jeśli został zakupiony ze środków Stowarzyszenia musi być zwrócony w przypadku rezygnacji z pracy lub pozbawienia go stopnia Inspektora CSOZ w przeciągu 7 dni od momentu zakończenia umów o współpracy.

4. Mundur zakupiony ze środków Stowarzyszenia wymagający wymiany z powodu zniszczenia winien zostać przekazany przełożonym CSOZ lub Zarządowi Stowarzyszenia. Jeśli zniszczenie nastąpi z winy Inspektora, będzie on musiał pokryć koszty naprawy lub wydania nowego munduru.

5. Inspektor CSOZ, który otrzymał mundur zakupiony ze środków finansowych Stowarzyszenia CSOZ, a z przyczyn nieusprawiedliwionych zrezygnuje ze współpracy, zobowiązany jest zwrócić koszty umundurowania.

6. Mundur jest własnością Stowarzyszenia Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt.

7. Mundur Inspektora CSOZ składa się z 2 części: galowej i roboczej.

8. Mundur galowy składa się z:

 • a) Białej koszuli z długim lub krótkim rękawem (w zależności od pory roku)
 • b) Spodni i spódnicy koloru granatowego
 • c) Krawata koloru granatowego
 • d) Półbutów koloru czarnego

9. Mundur roboczy składa się z:

 • a) Kamizelki w kolorze czarnym z nadrukiem na plecach „Patrol Interwencyjny Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt”
 • b) Identyfikatora z numerem służbowym
 • c) Spodni i bluzy w kolorze moro
 • d) Czarnych butów ponad kostkę
 • e) Czapki w kolorze moro lub czarnej, (jeśli Inspektor nie posiada munduru moro)
 • f) Kurtki wielosezonowej (z odpinanym ocieplaczem) w kolorze moro, granatowego podkoszulka typu T-shirt z nadrukiem na plecach „Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt” i napisem na prawej piersi „CSOZ”, czarnego golfa z nadrukiem na prawej stronie „CSOZ”.

10. Umundurowanie wymienione w pkt. 8-9 może być zakupione dla Inspektorów CSOZ ze środków finansowych Stowarzyszenia CSOZ. Jeżeli Stowarzyszenie CSOZ nie posiada środków finansowych na zakup munduru, Inspektor może zakupić mundur z własnych środków.

11. W przypadku braku munduru wymieniono w pkt. 10, Inspektor CSOZ musi posługiwać się następującymi elementami umundurowania Inspektora CSOZ:

 • a) Legitymacja lub identyfikator Inspektora CSOZ
 • b) Czarna czapka bejsbolówka z logo CSOZ
 • c) Czarna kamizelka z napisem na plecach „Patrol Interwencyjny Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt”

IDENTYFIKATOR INSPEKTORÓW CSOZ

1. Inspektor CSOZ jest upoważniony do otrzymana identyfikatora służbowego, który wydaje Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ lub jego Zastępca na podstawie zdanego egzaminu, oraz pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia CSOZ.

2. Identyfikator wydawany jest na okres pracy inspektora CSOZ

3. Inspektor CSOZ posługujący się identyfikatorem podczas pracy winien go odpowiednio zabezpieczyć chroniąc przed zniszczeniem.

4. Inspektor CSOZ nie może podczas interwencji wręczać identyfikatora osobom postronnym.

5. Inspektor CSOZ w przypadku zgubienia identyfikatora winien jest bezzwłocznie zawiadomić swojego przełożonego, Komendanta Inspektoratu Terenowego, a ten Komendanta Inspektoratu Głównego CSOZ lub jego zastępcę.

6. Inspektor CSOZ w przypadku rezygnacji z działań w Inspektoracie CSOZ winie złożyć identyfikator swojemu przełożonemu. To samo dotyczy okresu zawieszenia w pracy Inspektora CSOZ.

7. Identyfikator Inspektora CSOZ jest własnością Stowarzyszenia CSOZ.

8. Identyfikator Inspektora CSOZ zawiera:

 • a) Zdjęcie Inspektora
 • b) Imię i nazwisko Inspektora
 • c) Stopień Inspektora
 • d) Potwierdzenie danych podpisem Prezesa Stowarzyszenia CSOZ lub pieczęcią Stowarzyszenia CSOZ

ODZNAKA SŁUŻBOWA INSPEKTORATU CSOZ

1. Odznakę służbową stanowi metalowe logo Stowarzyszenia CSZO ze stopniem służbowym. Dedykowane kolory odznaki to:

 • a) Komendant Inspektoratu Głównego CSOZ oraz Zastępca, Komendant Inspektoratu Terenowego – kolor złoty
 • b) Inspektor CSOZ – kolor srebrny
UdostępnijShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrPrint this pageShare on Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *