ORGANIZACJA NON-PROFIT // Nr konta Bank PKO BP 57 1020 1563 0000 5902 0099 5126 // 1% PODATKU na KRS 0000413187 OPP //

JAK DZIAŁAMY


Nasze stowarzyszenie prowadzi działalność „NON PROFIT”,
czyli nie pobieramy wynagrodzeń z tytułu pracy w stowarzyszeniu. dzięki temu aktywnie działać opierając się na dobrej woli, umiejętnościach, profesjach oraz empatii członków i sympatyków naszej organizacji. Za każdą formę wsparcia naszej pracy na rzecz zwierząt, zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni<3
P O D Z I Ę K O W A N I E
Szanowni Państwo! <3 DZIĘKUJEMY <3
gdyż dzięki Państwa wsparciu skutecznie pomagamy wielu psom
i kotom, przywróciliśmy im zaufanie do ludzi, i znaleźliśmy domy, które gwarantują im dożywotnią miłość i dobrobyt. Widzimy jednak jak wiele zwierząt wciąż potrzebuje naszej pomocy, szczególnie
tych bezdomnych dla których zima niesie głód i brak schronienia.
W pozyskiwaniu funduszy nieustannie apelujemy do instytucji publicznych o wsparcie, z różnym skutkiem. Państwa wpłaty
i darowizny są bardzo ważne, ponieważ pomagają
w nieoceniony sposób w realizacji naszej misji.
Niejednokrotnie są to jedyne fundusze jakie posiadamy.
Dzięki Państwa darowiznom, możemy systematycznie, konsekwentnie pomagać potrzebującym zwierzętom. Nasza praca ma oddziaływanie głęboko profilaktyczne, uprzedza sytuacje
w których prawa zwierząt mogą być naruszane, przy czym
nie brakuje sytuacji w których nasze interwencje są jedyną szansą zwierząt na przeżycie.
Współpracując z organami ścigania wykrywamy patologie
i doprowadzamy przed wymiar sprawiedliwości osoby, które zaniedbując swe obowiązki skazują zwierzęta na cierpienia, kalectwo lub śmierć. Pokazujemy skuteczne i efektywne sposoby przeciwdziałania bezdomności.

Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku.

Zespół CSOZ
 
Misja

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA CHEŁMSKA STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego
i ekologii.
2. Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.
3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy.
4. Ochrona i otaczanie opieką wszystkich zwierząt skrzywdzonych porzuconych oraz zagubionych.
5. Propagowanie edukacji ekologicznej i pro zwierzęcej.
6. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów
z zakresu ochrony zwierząt
i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.
8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
9. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt schronisk dla zwierząt oraz pomoc
w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.
10. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

Opis

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Iwona Palczewska – Prezes Zarządu
Natalia Feszczuk – Zastępca Prezesa Zarządu
Iwona Kasner – Sekretarz Zarządu
Elżbieta Sławińska – Skarbnik Zarządu
 
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

Maria Paszkowska – Przewodnicząca Komisji
Mariusz Kluziak – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Irena Bulwicka – Sekretarz Komisji
*************************************************************

Informacje ogólne
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

1. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
2. Wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi inicjowanie działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt.
3. Ujawnianie i ściganie wspólnie z Policją, Strażą Miejską,
i organizacjami sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom
i środowisku naturalnemu.
4. Kontrola dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie oraz w miejscach pobytu zwierząt.
5. Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
6. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt
i przestrzegania przepisów oraz rozporządzeń Ustawy o Ochronie Zwierząt.
7. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierząt, jako pokrzywdzonego.
8. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, wolontariuszy,
osób opiekujących się zwierzętami, współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz pozostałych zainteresowanych tematyką Ochrony Zwierząt.
9. Opiniowanie aktów prawnych związanych z ochroną zwierząt
i przyrody.
10. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, środowiska naturalnego, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych związanych
ze zwierzętami.
11. Działalność edukacyjna.
12. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających
na celu propagowanie ochronę środowiska
i humanitarne traktowanie zwierząt.
13. Przeprowadzanie zbiórek publicznych funduszy i karmy, aukcji na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.